En quin moment de les nostres vides sentim que la part que ens faltaria per recórrer s'ha encongit irremissiblement? El més habitual és pensar que es tracta d'una qüestió d'edat i que vam començar a flaquejar emocionalment quan la salut física inicia el seu declivi....

Gi­or­gio Agam­ben La fo­llia di Höl­der­lin. Cro­na­ca di una vi­ta abi­tan­te (1806-1843) Einaudi 2021. 248 pàgines. L’úl­tim lli­bre*, en­ca­ra no tra­du­ït, del fi­lò­sof Gi­or­gio Agam­ben (La fo­llia di Höl­der­lin. Cro­na­ca di una vi­ta abi­tan­te) aca­ba amb aques­tes pa­rau­les: «Des de fa gai­re­bé un any visc ca­da dia amb...